Softconstruct

Softconstruct

Wij ontzorgen uw kantoor

Disclaimer

Eigendom:

Deze website is eigendom van SOFTCONSTRUCT NV

Contactgegevens:

Maatschappelijke zetel: Singel 6 – 2550 Kontich
tel: 03/237.79.15
e-mail: info@softconstruct.be
ondernemingsnummer: 0431.495.788

Domeinnamen:

www.softconstruct.be
www.softconstruct.net
www.toga.be
www.toganet.be
www.advocatensoftware.be
www.juridischesoftware.be
www.kmosoftware.be

 

Intellectuele eigendomsrechten:
SOFTCONSTRUCT NV verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.

Aansprakelijkheid:

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. 
De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen op prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Handelsmerken: 

Alle product- of bedrijfsnamen, logo’s en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden. 

Koppeling naar andere websites die geen eigendom zijn van SOFTCONSTRUCT NV:

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre SOFTCONSTRUCT NV hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie zonder vermelding van of, in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan. 

SOFTCONSTRUCT NV respecteert uw privacy 

SOFTCONSTRUCT NV hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft u het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt u zich tot SOFTCONSTRUCT NV via het e-mailadres info@softconstruct.be . Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de gebruiker SOFTCONSTRUCT NV om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder “intern bedrijfsbeheer” klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Bij gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt u het recht zich op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. SOFTCONSTRUCT NV zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

Ieder geschil met betrekking tot de website van SOFTCONSTRUCT NV valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van SOFTCONSTRUCT NV gevestigd is.

Privacybeleid TogaLink App:

Softconstruct heeft de TogaLink-App als gratis App gebouwd. Deze SERVICE is beschikbaar voor de gebruikers van Toga Hosting.

Deze pagina wordt gebruikt om bezoekers te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie als iemand beslist om onze service te gebruiken.

Als u ervoor kiest om onze SERVICE te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in verband met dit beleid. De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt gebruikt voor het leveren en verbeteren van de SERVICE. We zullen uw informatie niet gebruiken of delen met derden zoals beschreven in dit privacybeleid.

De in dit privacybeleid gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden, die toegankelijk zijn via de TogaLink-app, tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid.

Verzameling en gebruik van informatie.

Voor een betere ervaring tijdens het gebruik van onze service, kunnen we van u vragen dat u ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt. De door ons gevraagde informatie wordt door ons bewaard en gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid.

De App maakt gebruik van services van derden die mogelijk informatie verzamelen die wordt gebruikt om u te identificeren.

Link naar het privacybeleid van externe serviceproviders die door de App worden gebruikt:

Google Play Services

Fabric

Crashlytics

Loggegevens

Wanneer u onze SERVICE gebruikt verzamelen we in geval van een fout in de App gegevens en informatie (via producten van derden) op uw telefoon(loggegevens). Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres (device protocol), de apparaatnaam, de versie van het besturingssysteem, de configuratie van de app bij gebruik van onze service, het tijdstip en de datum van uw gebruik van de service en andere statistieken. .

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die vaak worden gebruikt als anonieme unieke ID’s. Deze worden naar uw browser verzonden vanaf de websites die u bezoekt en worden opgeslagen op het interne geheugen van uw apparaat.

Deze Service gebruikt deze “cookies” niet expliciet. De app kan echter code van derden en bibliotheken gebruiken die ‘cookies’ gebruiken om informatie te verzamelen en hun services te verbeteren. U hebt de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren en te weten wanneer een cookie naar uw apparaat wordt verzonden. Als u ervoor kiest om onze cookies te weigeren, kunt u sommige delen van deze service mogelijk niet gebruiken.

Dienstverleners

Om de volgende redenen kunnen we externe bedrijven en personen in dienst nemen:

om onze SERVICE te vergemakkelijken;

om de SERVICE namens ons te leveren;

service gerelateerde services uit te voeren; of

om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze SERVICE wordt gebruikt.

We informeren gebruikers van deze SERVICE dat deze derden toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, om namens ons de taken uit te voeren die aan hen zijn toegewezen. Ze zijn echter verplicht om de informatie voor geen enkel ander doel openbaar te maken of te gebruiken.

Veiligheid

We waarderen uw vertrouwen in het verstrekken van uw persoonlijke gegevens en streven ernaar om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om deze te beschermen. Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag is echter 100% veilig en betrouwbaar; we kunnen de absolute veiligheid ervan dan ook niet garanderen.

Links naar andere sites

Deze SERVICE kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar die site geleid. Aangezien deze externe sites niet door ons worden beheerd, raden wij u ten zeerste aan om het Privacybeleid van deze websites te lezen. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Deze SERVICE richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 13. Als we ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, verwijderen we die onmiddellijk van onze servers. Als u een ouder of voogd bent en weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat we de nodige acties kunnen uitvoeren.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken; u wordt dan ook geadviseerd deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen of suggesties heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Voer uw code van 8 cijfers in

Onze support engineers staan voor u klaar

Softconstruct